เครือข่ายผู้นำจิตอาสา เพื่อเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน

ในเวทีประชุมเชิงปฏิบัติการจิตอาสานานาชาติเพื่อเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน จัดขึ้น โดยมูลนิธิบูรณะชนบทแห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์ภาคีเครือข่ายจิตอาสาร่วมกับสถาบันวิจัยสังคม สถาบันเอเชียศึกษา จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย และสำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) และองค์การอาสาสมัครแห่งสหประชาชาติได้เปิดตัวเอกสารอาสาสมัครเพื่อเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืนฉบับภาษาไทย

เพื่อเป็นข้อมูลและแนวปฏิบัติสำหรับองค์กรอาสาสมัครทั่วประเทศ นับเป็นครั้งแรกที่มีการนำเสนอเอกสาร จิตอาสาเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน (Volunteering for The Sustainable Development Goals) ในรูปแบบ ภาษาท้องถิ่นเพื่อใช้เป็นแนวทางปฏิบัติสำหรับองค์กรอาสาสมัครเพื่อสร้างความเข้าใจเกี่ยวกับบทบาทของจิตอาสาที่เชื่อมโยงกับเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน (Sustainable Development Goals – SDGs) หรือที่เรียกกันว่า เป้าหมายระดับโลก (Global Goal) เพื่อขจัดความยากจนต่อสู้กับความไม่เท่าเทียมและความอยุติธรรมและแก้ปัญหาการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศให้ได้ภายในปี 2573 ได้รับการรับรองจากผู้นำระดับโลก ในที่ประชุมสุดยอดว่าด้วยการพัฒนาที่ยั่งยืนขององค์การสหประชาชาติเมื่อเดือนกันยายน พ.ศ. 2558 เป้าหมายระดับโลกนี้ มีความเป็นสากล ครอบคลุมทุกส่วนและส่งสัญญาณถึงคำมั่นสัญญาอย่างจริงจังที่มีต่อผู้คนและโลก. ขอบคุณข้อมูลบางส่วนและติดตามข้อมูลฉบับเต็มที่ thaihealth